Vedení účetnictví kvalitně je hlavní stavební kámen vašeho podnikání

edar / Pixabay

Každý podnikatel anebo živnostník má ze zákona hned několik povinností, které musí plnit a jednou z nich je právě vedení účetnictví, které je důležité proto, aby mohl úspěšně fungovat. Jednou z těchto povinností je i povinnost finanční nebo přesněji účetní.

Vedení daňové evidence nebo podvojného účetnictví je hlavním stavebním kamenem všech podniků, protože účetnictví je nástroj sloužící podnikatelským subjektům pro věrné a pravdivé zachycení jejich ekonomické činnosti.

Účetnictví rozhodně není lehkou disciplínou a nemůže si ho každý vést, jak by chtěl. Má jistá pravidla a zásady a musí se jimi vždy řídit.

Zásadami jsou:

Věrné a poctivé zobrazení – esenciální zásada účetnictví. Je nadřazená všem ostatním zásadám. Účetní jednotka je povinna zaznamenávat operace de jejich podstaty bez ohledu na její dopady, tedy pravdivě.

Účetní jednotka – vymezení ekonomického celku, za který se vede účetnictví. Sledují se aktiva a pasiva, účtuje se o předmětu účetnictví a předkládají se a sestavují účetní výkazy. Účetní jednotka má určitá práva a povinnosti.

Neomezené trvání jednotky – tato zásada je uplatňována především u oceňování aktiv podniku (životnost).

Zjišťování hospodářského výsledku v pravidelných intervalech – účetní jednotka musí zjišťovat výsledek hospodaření pravidelně a následně tak i vykazovat. Dokládá tak svou skutečnou ekonomickou situaci.

Akruální princip – účetní případy se účtují do období, kdy nastaly a jsou také v danou dobu řádně zaúčtovány. Jedná se hlavně o časové rozlišení nákladů a výnosů.

Bilanční kontinuita – konečné a počáteční zůstatky stavů rozvahových účtů mezi jednotlivými účetními obdobími na sebe musí při vedení účetnictví navazovat.

Oceňování v historických cenách – majetek se oceňuje v době pořízení. Budoucí dopad cenových změn se nebere v úvahu.

Opatrnost – do výše zisku se promítají předpokládané ztráty a znehodnocení majetku, i když ještě nenastaly. Je tak učiněno formou rezerv a opravných položek.

Přečtěte si:  Jak se změní daně v roce 2015?

Vymezení okamžiku realizace – jde o vymezení okamžiku, kdy je možné účtovat na účty nákladů, výnosů a rozvahové účty např. vystavení faktury atd.

Zákaz vzájemného zúčtování – platí zákaz vzájemného vyrovnávání mezi položkami výnosů a nákladů nebo majetkem a zdroji k jeho pořízení.

Přednost obsahu před formou – nejdůležitějším hlediskem je obsah účetních informací, forma je podstatná, ale až jako druhotná.

Tyto zásady jsou stanoveny v zákoně číslo 563/1991 Sb., o účetnictví. Tento zákon taktéž mluví o tzv. účetním období, které rozděluje na:

  1. kalendářní rok – leden-prosinec a
  2. hospodářský rok – 12 měsíců trvající období, začínající kterýmkoli měsícem s výjimkou ledna (např. využíváno zemědělci, školy…) a záleží na každém jednotlivém podniku, které období si pro své účetnictví vybere.

Správa účetnictví snadno a rychle se společností CACS

Jednou ze společností, které poskytují velice kvalitní správu účetnictví je Caspian Accounting & Consulting Services (zkráceně CACS). CACS byla založena ke konci roku 2002 v Baku, hlavním městě Ázerbájdžánu. Od počátku svého fungování se účetnictví věnuje. Je mezinárodní společností, jejíž další pobočky nalezneme i v Moskvě a Praze. Během 13 let své existence se počítá mezi nejstabilnější společnosti a mnoho světových obchodních velikánů doporučuje si u této společnosti nechat vést své účetnictví. CACS nezná problémy spojené s jazykovou bariérou. Mezi její přednosti patří velice kvalitní personál tvořený právníky, ekonomy, účetními, auditory a dalšími odborníky, kteří pravidelně podstupují nejrůznější školení a semináře.

Vedle účetních nabízí CACS ještě celou řadu dalších služeb z oblasti:

  • obchodního práva,
  • mezd a personalistiky,
  • outsourcingu a outstaffingu
  • účetního auditu.

Společnost CACS je otevřená a s radostí přijme veškeré klienty, kteří o ní projeví zájem. Odměnou za to jim budou kvalitně provedené služby.