Daň z převodu nemovitostí 2015

7Převodem nemovitosti je úplatný převod či přechod vlastnictví k nemovitosti z jedné osoby na druhou, společně s vypořádáním podílového spoluvlastnictví. Nejčastěji platí daň z převodu nemovitostí převodce, tedy prodávající. Kupující v těchto případech funguje za ručitele.

Kupující by se měl zaměřit na smlouvu, aby z ní vyplývalo placení sankcí pro prodávajícího, pokud neuhradí daň z převodu nemovitosti. Lze to také udělat tak, že se část z ceny nemovitosti srovnatelné s výší daně předá notáři až do doby splatnosti.

Kupující poté platí daň tehdy, kdy dojde nabytí nemovitosti při výkonu rozhodnutí či exekuci na základě zvláštního právního předpisu, vydražení, vyvlastnění, v insolvenčním řízení po rozhodnutí o úpadku či ve veřejné dražbě. Daň může být rovněž zaplacena převodcem i nabyvatelem současně, když se jedná o výměnu nemovitostí.

Základ daně z převodu nemovitostí tvoří cena zjištěná na základě zvláštního právního předpisu – zákona o oceňování majetku. Jedná se tedy o cenu podle znaleckého posudku, a i tehdy, kdy byla dohodou sjednána nižší cena. Pokud je sjednaná cena vyšší než zjištěná, za základ daně se využívá sjednaná cena.  Pokud dojde k dražbě nemovitosti, jedná se o cenu stanovenou  vydražením.

Sazba daně z převodu nemovitostí je od ledna 2013 zvýšena na 4 procenta ze základu daně z původních tří. Sazba se určuje nezávisle na příbuzenském vztahu.

Přečtěte si:  Do nového roku s novými fondy

Přiznání k dani z převodu nemovitostí se platí nejdéle do konce 3. měsíce následujícího po měsíci, kdy byl zapsán vklad práva do katastru nemovitostí či došlo k nabytí účinnosti smlouvy o úplatném převodu vlastnictví k nemovitosti, která není v evidenci katastru nemovitostí, či nabyla účinnosti smlouva o postoupení pohledávky, či se vydalo potvrzení o nabytí vlastnictví k vydražené nemovitosti.

K daňovému přiznání patří rovněž ověřený opis či kopie smlouvy či jiné listiny, ve které bude potvrzeno vše týkající se vlastnických vztahů k nemovitosti. Nesmí chybět ani znalecký posudek o zjištěné ceně. Daně se budou platit místně příslušnému finančnímu úřadu, do jehož obvodu územní působnosti patří nemovitost – tam, kde leží.

Osvobození od daně z převodu nemovitostí

Zákon rovněž myslí na osvobození od daní. Jde o dobu, kdy stavební firma, realitní kancelář, obec nebo developer prodává novou stavbu, která doposud není užívána – mimo zkušební provoz.

Při podílovém i bezpodílovém spoluvlastnictví podává každý poplatník – i manželé své vlastní daňové přiznání. Daňové přiznání podáte  tehdy, kdy je výsledná daň menší než 100 Kč – vyměřenou daň potom nebude správce daně předepisovat a nebude placena poplatníkem.

Bližší informace získáte ve znění zákona. č. 357/1992 Sb. – jde o zákon o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí.