Ceny a změny pro nájemné v roce 2014

ID-10042465Ministerstvo pro místní rozvoj původně navrhovalo určování nájemného podle cenových map, od tohoto návrhu se však upustilo a byl zamítnut. Pronajímatelé, kteří se letošním roce nedovedou dohodnout na výši nájemného s nájemníky, si mohou nechat posoudit nájemné soudním znalcem nebo dojde ke stanovení ceny na základě cen obvyklého nájemného podle alespoň tří srovnatelných bytů. V případě, že nedojde k dohodě o změně nájemného, lze se na základě nového občanského zákoníku obrátit na příslušný soud, kde se předloží návrh na rozhodnutí o nájemném do výše, která je obvyklá v určitém místě a čase.

Základním předpokladem pro určení nájemného je stále dohoda sjednaná mezi pronajímatelem a nájemcem. Až teprve, jestliže nedojde k dohodě, určuje výši nájemného soud.

Od 1. ledna 2014 začal platit nový občanský zákoník, kde se kromě jiného upravují také nájemní vztahy. V této oblasti došlo k několika změnám. O co jde? Nejdůležitější změny se týkají majitelů bytů, nájemníků či zájemců o pronájem. Důležité je si uvědomit, že změny se týkají nejenom nově uzavřených smluv, ale jedná se i o zpětně uzavřené smlouvy.

Zvířata v pronajatém bytě

Nájemce si může od roku 2014 sám rozhodnou, jestli si pořídí psa či jiné zvíře a pronajímatel mu nemůže v jeho rozhodnutí nijak zabránit.  Zároveň však platí, že chované zvíře nesmí nijak nepřiměřeně obtěžovat ostatní obyvatele domu. K zakázání chovu tedy postačí stížnosti sousedů.

Automatické prodloužení smlouvy na dobu určitou

Od 1. ledna 2014 musí majitel bytu písemně vyzvat svého nájemce, aby opustil byt nejpozději měsíc po skončení nájmu. V případě že tak neučiní, pronájem se automaticky prodlužuje.

Spolubydlící a podnájemníci u nájemce

Pokud se nájemce rozhodne ubytovat v pronajatém bytě další osobu, plyne mu z toho jenom oznamovací povinnost. Není třeba mít souhlas majitele bytu, ale oznámení se musí učinit maximálně do 2 měsíců. Za stejných podmínek u sebe může ubytovat libovolnou osobu i ve formě podnájmu, kdy bude uzavírat podnájemní smlouvu. To lze však učinit jenom v případě, pokud má zde trvalé bydliště. V opačném případě se vyžaduje souhlas pronajímatele. Pronajímatel má možnost podnájmu ve svém bytě zamezit zakázáním v nájemní smlouvě.

Přečtěte si:  Od Nového roku dědění a dědictví nově

Změny u výpovědí z nájmu pro rok 2014

Pronajímatelé nemusí od roku 2014 žádat u výpovědí o přivolení soudu ani zajišťovat  náhradní bydlení či ubytování svým nájemníkům. Ve výpovědi se uvádí jasný důvod a rovněž nesmí chybět poznámka o možnosti nájemce si podat návrh k soudu k přezkoumání oprávněnosti výpovědi. U extra závažného porušení povinností nájemce se dá vypovědět nájemní smlouva ihned, tedy bez výpovědní doby 3 měsíců. Nájemce bude mít čas jeden měsíc na vyklizení bytu.

Kauce pro nájemníky v roce 2014

Nový občanský zákoník upřesňuje, že peněžní jistota složená nájemcem nesmí být vyšší než šestinásobek nájemného. Pronajímatelé tedy mají od ledna 2014 možnost vyžadovat vyšší kauce, aby mohli případně pokrýt plnění povinností nájemníka za nájemné. Využívání v praxi je individuální a je na každém pronajímateli, aby posoudil svou situaci a zvážil vyžadování kauce. Dosud se stanovovala maximální možná kauce ve výši tří nájmů.

Nově uzavírané nájemní smlouvy pro rok 2014

U nově uzavřených nájemních smluv se již nevyžaduje uvádění rozsah užívání bytu, příslušenství bytu, přesné označení, způsob výpočtu nájemného ani úhrad spojené s plněním užívání bytu. Ve smlouvě bude stačit označení, kdo se stal pronajímatelem a kdo nájemcem. Nesmí také chybět předmět nájmu. Dále se dá dát do smlouvy vše podle uvážení, ale nesmí jít o žádné zákazy v rozporu s občanským zákoníkem.