Změny DPH od ledna 2014

geralt / Pixabay

Rozmezí obratu, který rozhoduje o povinné registraci k DPH je prozatím stejné. Někteří z  daňových subjektů budou muset od roku 2014 podávat daňová přiznání a dalším postačí jen elektronické podávání. O povinné elektronické formě podávání se pojednává od 1. 1. 2014 v části šesté zákona č. 502/2012 Sb. Elektronické podání je nutné i v případech, kdy nevzniká daňová povinnost a jde o nulová přiznání.

Novou úpravu musí splňovat právnické osoby bez výjimky, fyzické osoby s převýšením obratu za 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců 6 milionů korun a také fyzické osoby bez limitu obratu, jestliže mají zákonem danou povinnost dělat podání elektronicky. Jakmile fyzická osoba překročí obrat, vznikne povinnost podání za zdaňovací období následující po zdaňovacím období, v němž proběhlo překročení obratu a trvá minimálně po dobu 6  kalendářních měsíců.

Elektronická forma podání

Elektronická forma se předepisuje pro podání hlášení, daňového přiznání nebo dodatečného daňového přiznání, přihlášku k registraci a oznámení o změně registračních údajů a pro přílohy k daňovému přiznání, dodatečnému daňovému přiznání nebo hlášení. Přihlášku k registraci společně s oznámením o změnách nemusí elektronicky podávat identifikované osoby.

Většina daňových subjektů bude muset obstarat podání přiznání a hlášení díky datovým schránkám, popř. přes daňový portál finanční správy ve formě zaručeného elektronického podpisu.

Změnou je obrat určující povinnost registrace subjektu. Mění se z 1 000 000 Kč na 750 000 Kč. O změně se hovoří v části sedmé zákona č. 502/2012 Sb. a její účinnost se vztahuje k nabytí účinnosti zákona č. 458/2011 Sb., o změně zákonů v souvislosti se zřízením jednoho inkasního místa a jiných změnách daňových a pojistných zákonů – účinnost byla prozatím odsunuta a pro rok 2014 platí obrat ve výši 1 000 000 Kč.

Ručení za daň

Ručení za daň – od 1. 1. 2014 dle zákonných opatření Senátu č. 344/2013 Sb. došlo ke změně v tak, že u ručení byl zaveden limit úplaty na dvojnásobek částky podle zákona upravujícího omezení plateb v hotovosti. Při překročení se stanovila povinnost vykonat platbu bezhotovostně.

Ručí se jen za bezhotovostní úhradu na neregistrovaný účet dodavatele v částce nad 700 000 Kč.

Změny terminologie

Došlo ke zrušení pojmu daňová povinnost tam, kde se jedná jen o daň. Daňovou povinností se na základě daňového řádu myslí všechna práva a povinnosti subjektu, která se týkají daně. Daní se rozumí peněžité plnění. Ze zákona zmizel pojem pojem převodu a přechodu nemovitostí kvůli nové definici pojmu zboží, která nemovitosti zahrnuje. Zbožím se pro tento zákon rozumí právo stavby, živé zvíře, hmotná věc, s výjimkou peněz a cenných papírů, plyn, elektřina, teplo a chlad, lidské tělo a část lidského těla. Lidské tělo je zmíněno v pojmu zboží v souvislosti s přepravou u pohřebních služeb. Nově se pod pojem nájem zahrnuje i podnájem, pacht a podpacht. Na základě nového občanského zákoníku se bude muset odlišit nájem a pacht.

Přečtěte si:  Vlastní kancelář je známkou vaší profesionality

Pojem obchodní závod byl nahrazen pojmem podnik. Zákon hovoří o nabytí nebo pozbytí obchodního závodu, což představuje obecný pojem, zahrnující v sobě jakýkoliv přechod nebo převod i s dnešním prodejem části podniku. Sdružení bylo v novém občanském zákoníku nahrazeno pojmem společnost dle § 2716 a následujících. Od letošního roku (2014) se v zákoně vyskytuje společník společnosti místo účastníka sdružení. Občanská sdružení nahrazuje pojem spolky. Obchodní společnosti a družstva se nazývají obchodními korporacemi v souladu s novým zákonem. Nejrozsáhlejší změny podstoupily paragrafy zákona, týkající se nemovitostí. Nemovitost se stále považuje za věc – zboží.

Průměrná mzda a minimální zálohy

Změny o průměrné mzdě na rok 2014 pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ). Vyhláška MPSV č.269/2013 stanovuje údaje o průměrné mzdě na rok 2014 na 25942 Kč. Změna maximálního vyměřovacího základu na pojistné na sociální zabezpečení je změněno na (48 násobek), 1 245 216 Kč. Minimální záloha na pojistné pro OSVČ, vykonávající hlavní činnost činí za důchodové pojištění 1894 Kč a zdravotní pojištění 1752 Kč. Od stanovené průměrné mzdy je odvozena rovněž výše příjmů snížená o výdaje zakládající OSVČ s vedlejší činností účast na důchodovém pojištění. Pro rok 2014 činí 62261 Kč.

Změny limitů práce na DPP

Od ledna 2014 vešly v platnost i změny ve zdanění zaměstnanců. Limit u DPP pro uplatnění konečné srážkové daně byl zvýšen na 10000 Kč. Do této částky tedy nemusí danit zaměstnavatel a zaměstnanec si může příjmy zahrnout do vlastního daňového přiznání.