Nároky na sirotčí důchod

Jaká je pomoc dětem, které přišly o jednoho nebo o oba rodiče? Sirotčí důchod upravuje Zákon č. 155/1995 Sb. o důchodovém pojištění ve znění pozdějších předpisů, a to především §§ 52 a 53. § 52 uvádí. Uvádí se zde, že na sirotčí důchod vzniká nárok, pokud nezaopatřenému dítěti zemře rodič (osvojitel) dítěte, nebo osoba, která převzala dítě do péče náhradní rodičovské péče. Dítě bylo na tuto osobu odkázáno v době smrti rodiče/ů výživou. Osiřelé nezaopatřené dítě nárok na sirotčí důchod po každém z rodičů (osvojitelů) nebo osobě uvedené v odstavci 1 písm. b). Podmínky jsou dány v odstavci 1.

Za nezaopatřené dítě se považuje dítě do skončení povinné školní docházky, ale také i po této době, nejpozději ale do 26. roku věku. Za dítě se považuje osoba, která se soustavně připravuje na budoucí povolání – studuje apod., ale také osoba, která se nemůže stále připravovat na budoucí povolání či vydělávat pro nemoc, úraz či pro dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav.

Soustavnou přípravou dítěte na budoucí povolání je na základě §§ 21 – 23 Zákona o důchodovém pojištění studium na střední nebo vysoké škole. Zahrnuje to bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy v České republice.

Může se jednat rovněž o studia na středních a vysokých školách v zahraničí, ale jenom pokud je dle rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy postaveno na úroveň studia na středních a vysokých školách v České republice. Studium se prokazuje aktuálním potvrzením školy o studiu.

Přečtěte si:  Zapomenuté peníze u bankomatu

Výše sirotčího důchodu

Výši sirotčího důchodu stanovuje § 53 Zákon o důchodovém pojištění a skládá se ze základní a z procentní výměry. Sirotčí důchody přiznané v roce 2013 mají dvě části: základní výměry ve výši 2 330 Kč a procentní výměry – činí 40 % starobního nebo invalidního důchodu, který by mohla nárokovat zemřelá osoba v době úmrtí. Dle ČSSZ dosahuje průměrná výše sirotčího důchodu 5 635 Kč a průměrný věk sirotků dělá 17 let. Důchod se vyplácí v hotovosti prostřednictvím držitele poštovní licence nebo si příjemce může požádat o vyplácení na bankovní účet bankovním převodem.

Žádost o sirotčí důchod

Žádost o důchod po zemřelém je vyřizována dík vyplnění předepsaných tiskopisů. Žádost podá zákonný zástupce nezletilého dítěte či zletilé nezaopatřené dítě. Žádost se vyřizuje po jejím podání na Okresní správě sociálního zabezpečení – OSSZ – v místě trvalého bydliště žadatele. Vaše žádost bude následně postoupena na ČSSZ.

K žádosti budete potřebovat nebo dokládat několik dokumentů. Připravte si tedy:

občanský průkaz, cizinci předkládají cestovní pas nebo povolení k pobytu

  • úmrtní list zesnulého
  • rodné listy dítěte/dětí
  • doklad o studiu

Někteří sirotci důchod nikdy neobdrží, protože ne všichni mají nárok na sirotčí důchod. § 52 Zákona o důchodovém pojištění říká, že nevzniká nárok na sirotčí důchod po pěstounovi či  jeho manželovi. Nárok na sirotčí důchod také končí osvojením.